Algemene Voorwaarden

Identiteit
Studybooks B.V.
Waterigeweg 1
3703 CK Zeist
Nederland
Telefoonnummer: 06 25 21 47 37
E-mailadres: info@lawbooks.nl
KvK-nummer: 61628182
Btw-identificatienummer: NL854420137B01
IBAN: NL33KNAB0208104275

1. Definities en interpretatie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Boekje: Samenvatting, Lexbook of Essential vervaardigd door de ondernemer;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Abonnement: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Essential: beknopt studieboek.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Lexbook: bundeling van stappenplannen en relevante oefenvragen, voorzien van een antwoordmodel.
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Samenvatting: een beknopte weergave van de voorgeschreven stof;
 • Studiehulp: je koopt toegang tot een specifiek product, of specifieke producten. De studiehulp omvat alle content die bij dit specifieke product hoort. Na aanschaf heeft de student 15 maanden toegang tot de studiehulp in de digitale leeromgeving, gerekend vanaf de aanschafdatum.
 • Content: de inhoud van de producten en/of diensten die de consument koopt. De content omvat alle productspecifieke gegevens op deze website waar de consument na betaling van de bestelling toegang toe heeft, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, de samenvattingen, lexbooks, essentials, uitwerkingen, lexclips, en lextunes van een of meer producten. 
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Uitwerkingen: de antwoorden op de werkgroepopdrachten. 
 • Verkooppunt: winkel of webshop waar de producten van de ondernemer te koop zijn;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Behoudens de uitzonderingen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, is alle content op deze website, met uitzondering van door de gebruiker geüploade content, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, tekst, grafische elementen, logo's, iconen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, video's, gegevenscompilaties, pagina-ontwerp, onderliggende codes en software eigendom van Studybooks B.V. of onze gelieerden. Door deze website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke Nederlandse en internationale intellectuele eigendomsrechten.
4.2 Behoudens artikel 6 mag u geen content van deze website reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt verkregen.

5. Intellectuele eigendom van derden

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, behoren alle Intellectuele Eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsnamen en merken, in productafbeeldingen en beschrijvingen toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten die van toepassing kunnen zijn.
5.2 U mag dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op een andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van de relevante fabrikant of leverancier.

6. De overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
6.4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
6.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

7. Herroepingsrecht

We willen dat je volledig tevreden bent met de studiehulp die je bestelt bij Studybooks B.V. Als je met ons wilt praten over je Bestelling, neem dan contact op met de klantenservice per e-mail op info@lawbooks.nl. 

Bij levering van producten:
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
7.3 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten:
7.4 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
7.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.6 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.7 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer 50% van dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is rekening gehouden met het fysieke product (de papieren boekjes) en het digitale product (de digitale leeromgeving) waar reeds voorafgaand aan de bezorging van de boekjes gebruik van is gemaakt en waarin de consument de digitale samenvattingen al heeft kunnen gebruiken. Gezien de aard van het digitale product, is restitutie hiervan niet mogelijk.
7.8 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
7.9 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
7.10 Samenvattingen en Lexbooks kunnen uitsluitend geretourneerd worden indien het betreffende boekje niet is gebruikt. Gelet op de aard van het product kunnen samenvattingen en oefenpakketten maximaal twee weken voor het tentamen waar de boekjes in kwestie voor vervaardigd zijn geretourneerd worden. Samenvattingen en Oefenpakketten die in de periode twee weken voor het betreffende tentamen geretourneerd worden, worden niet geaccepteerd. Samenvattingen en oefenpakketten die na het betreffende tentamen worden geretourneerd worden eveneens niet geaccepteerd.

9. Gebruik van Communicatie faciliteiten

9.1 Wanneer je een Systeem op de Website gebruikt, dien je dit te doen in overeenstemming met de volgende regels. Als je je niet aan deze regels houdt, kan jouw account worden opgeschort of gesloten:
9.1.1 Je mag geen obscene of vulgaire taal gebruiken;
9.1.2 Je mag geen Inhoud indienen die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsgebonden, seksistisch of racistisch is;
9.1.3 Je mag geen Inhoud indienen die bedoeld is om geweld te promoten of aan te zetten;
9.1.4 Het wordt aangeraden dat inzendingen in de Nederlandse taal worden gedaan, aangezien we mogelijk niet in staat zijn te reageren op vragen die in andere talen zijn ingediend;
9.1.5 De ​​manier waarop je jezelf identificeert, mag niet in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving;
9.1.6 Je mag je niet voordoen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Studybooks B.V. of onze gelieerde ondernemingen; en
9.1.7 Je mag Ons Systeem niet gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".
9.2 Je erkent dat Studybooks B.V. zich het recht voorbehoudt om alle communicatie die aan Ons wordt gedaan of ons Systeem gebruikt, te controleren.
9.3 Je erkent dat Studybooks B.V. kopieën mag bewaren van alle communicatie die aan Ons is gedaan of die Ons Systeem gebruikt.
9.4 Je erkent dat alle informatie die je via Ons Systeem naar ons verzendt, op enigerlei wijze door ons kan worden gewijzigd en je doet hierbij afstand van je morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie.

10. Accounts

10.1 Om Studiehulp op deze Website aan te schaffen en om bepaalde andere delen van het Systeem te gebruiken, moet je een Account aanmaken dat bepaalde persoonlijke details en Betalingsinformatie zal bevatten die kunnen variëren op basis van je gebruik van de Website, aangezien we mogelijk geen betalingsgegevens nodig hebben totdat je een aankoop wilt doen. Door deze Website te blijven gebruiken, verklaar en garandeer je dat:
10.1.1 alle informatie die je indient, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is;
10.1.2 je toestemming geeft om betalingsinformatie in te dienen waar toestemming vereist kan zijn; en
10.1.3 je zult deze informatie nauwkeurig en up-to-date houden.
10.2 Het wordt aanbevolen dat je je accountgegevens, met name gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die ontstaat ​​als gevolg van het delen van je accountgegevens door jou. Als je een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam je accountgegevens niet op te slaan in je internetbrowser.
10.3 Als je reden hebt om aan te nemen dat je accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon zijn verkregen, dien je onmiddellijk contact met ons op te nemen om je account op te schorten en eventuele ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn te annuleren. Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd totdat de levering van Diensten is begonnen. In het geval dat een ongeoorloofde verstrekking aanvangt voordat u ons op de hoogte heeft gesteld van het ongeoorloofde karakter van de bestelling of betaling, dan wordt je in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld en er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een facturatiecyclus van een maand.
10.4 Bij het kiezen van je gebruikersnaam ben je verplicht om je te houden aan de voorwaarden die hierboven in artikel 9 zijn uiteengezet. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot opschorting en/of verwijdering van je account.

11. Beëindiging en annulering van een account

11.1 Ofwel Studybooks B.V. of jij kunt je account beëindigen. Als wij jouw account beëindigen, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en wordt er uitleg gegeven over de beëindiging. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
11.2 Als we je account beëindigen, worden alle lopende of lopende bestellingen of betalingen op je account geannuleerd en zal de levering van diensten niet beginnen.

12. Conformiteit en garantie

12.1 De ondernemer staat ervoor in dat de studiehulp voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
12.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
12.4 De ondernemer zet zich maximaal in om kwalitatief hoogstaande studiehulp te vervaardigen. Schade als gevolg van fouten en onjuistheden in de studiehulp kunnen niet aan de ondernemer toegerekend worden. De producten die vervaardigd worden door de ondernemer vormen immers een aanvulling op de voorgeschreven stof en kunnen derhalve niet gezien worden als een vervanging hiervan.
12.5 De ondernemer heeft het recht de inhoud en vorm van de samenvattingen en lexbooks te bepalen. Indien door de universiteit de voorgeschreven stof van een vak niet volledig en/of tijdig bekend wordt gemaakt om te kunnen voldoen aan de verzenddeadline, is Studybooks B.V. niet aansprakelijk voor het ontbreken van deze voorgeschreven stof in de samenvatting. Studybooks B.V. behoudt het recht om deze ontbrekende delen enkel digitaal beschikbaar te maken, zodra deze onderdelen bekend zijn gemaakt door de universiteit. Zie ook artikel 12.7. Studiehulp die digitaal beschikbaar is, heeft een andere vorm en lay-out dan de studiehulp die op papier wordt gedrukt.
12.6 Samenvattingen en/of onderdelen die gratis worden verspreid worden niet te koop aangeboden en worden derhalve ook niet op papier verstrekt. 
12.7 Studybooks B.V. mag ervoor kiezen een gedeelte van de samenvattingen digitaal aan te bieden indien hij dit noodzakelijk acht om een snellere levering te kunnen waarborgen. Het gedeelte van een samenvatting dat digitaal wordt verstrekt zal niet op papier worden aangeboden.

13. Levering en uitvoering

13.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van studiehulp.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Een langere leveringstermijn dan 30 dagen kan het geval zijn wanneer de studiehulp is gelabeld als ''pre-order''. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.5. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
13.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
13.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
13.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
13.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.8 Abonnement
 • Een consument kan online een abonnement afsluiten op de Lawbooks studiehulp. Als abonnee krijgt de consument voor alle vakken die binnen het gekozen abonnement vallen één exemplaar per samenvatting en lexbook thuis opgestuurd, alsmede toegang tot alle content die bij het specifieke abonnement hoort.
 • De samenvattingen en lexbooks die binnen het abonnement vallen worden eenmaal per blok gelijktijdig naar de consument opgestuurd zodra deze allemaal beschikbaar zijn. 
 • De samenvattingen en oefenpakketten die binnen het abonnement vallen worden uiterlijk twee weken voor het eindtentamen naar de consument opgestuurd. 
 • De prijs van een abonnement op de Lawbooks studiehulp verschilt per universiteit en per jaarlaag, afhankelijk van het curriculum.
 • De ondernemer behoudt te allen tijde het recht om de inhoud en de samenstelling van de studiehulp en het abonnement te bepalen en te wijzigen.
 • Indien Studybooks B.V. bepaalt om voor een vak geen samenvattingen én lexbooks uit te brengen ontvangt de consument als compensatie €15 in de vorm van een cadeaubon.
 • Indien de consument een abonnement heeft afgesloten op de Lawbooks studiehulp, vervalt dit abonnement altijd van rechtswege op 31 juli 2023 en wordt het abonnement niet verlengd.
 • Het abonnement kan tussentijds door de consument worden opgezegd, maar het betaalde bedrag kan niet door de consument worden teruggevorderd.
 • Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden.
 • De kortingen en voordelen die het abonnement biedt aan de consument zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere zaken.
 • Het abonnement bevat geen boekjes die gratis worden verstrekt.

14. Privacy

Het gebruik van deze website wordt ook gereguleerd door onze privacyverklaring.

15. Disclaimers

17.1 We geven geen garantie of verklaring dat de Website aan je eisen zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat het veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie juist zal zijn. We geven geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van onze Service of Services.
17.2 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als advies en er mag niet op de inhoud van deze website worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het nemen van enige actie.
17.3 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.
17.4 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij is van fouten, virussen en andere malware, wordt u ten zeerste aangeraden verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.

16. Wijzigingen

Studybooks B.V. behoudt het recht om, op elk moment, wijzigingen door te voeren op de website, in de content of in deze algemene voorwaarden. De consument is aan wijzigingen gebonden vanaf het eerste moment dat de consument de website bezoekt na doorvoering van de wijziging(en). Indien Studybooks B.V. verplicht is om wijzigingen in deze algemene voorwaarden door te voeren vanwege de wet, dan zullen deze wijzigingen automatisch van toepassing zijn op elke bestelling die door de consument wordt geplaatst in de toekomst.

17. Beschikbaarheid van de website

17.1 De Website wordt geleverd "zoals het is" en op een "zoals beschikbaar"-basis. Studybooks B.V. gebruikt de beste middelen uit de branche om een ​​hoge uptime te bieden, inclusief een fout-tolerante architectuur die wordt gehost op cloudservers. We geven geen garantie dat de Website of Faciliteiten vrij zijn van defecten en/of fouten en we bieden geen enkele vorm van terugbetaling voor storingen, van welke aard dan ook. We bieden geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
17.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verstoring, onvindbaarheid of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoringen, hostapparatuurstoringen, communicatienetwerkstoringen, stroomstoringen, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzien of anderszins, met inbegrip van enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die daarin is opgenomen. Je dient je ervan bewust te zijn dat je de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de content op deze website.
18.2 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waar een bepaalde voorwaarde onwettig is.

19. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.